•    nový zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
•    změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence práv do katastru nemovitostí budou provedeny vždy vkladem (nikoli záznamem)
•    vklad je možno provést na základě listin v písemné i elektronické podobě
•    přikládá se pouze jeden stejnopis předmětné listiny
•    katastr nemovitostí již nevrací předmětnou listinu s doložkou o vkladu práva, ale zasílá vyrozumění o provedení vkladu

Postup v rámci vkladového řízení

•    jsou-li splněny podmínky, katastr nemovitostí návrh povolí, ne však dříve než po uplynutí lhůty 20 dnů
•    je-li návrhu vyhověno, rozhodnutí se nevydává v písemné formě, provede se pouze záznam do spisu, čímž nabývá rozhodnutí právní moci
•    je-li vklad povolen, zašle katastr nemovitostí účastníkům vyrozumění o vkladu a vkladovou listinu založí do sbírky listin
•    proti rozhodnutí o povolení vkladu není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba k soudu
•    rozhodnutí se vydává pouze v případě částečného nebo plného zamítnutí návrhu
•    proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu není přípustný opravný prostředek, pouze žaloba do 30 dnů k soudu
•    další vkladové řízení týkající se stejné nemovitosti se po dobu stanovenou po podání žaloby nebo po dobu trvání soudního řízení přerušuje

Ochrana před podvodným zápisem do katastru nemovitostí

•    plná moc k zastupování před katastrálním úřadem musí být s úředně ověřenými podpisy
•    katastr nemovitostí bude doručovat jak zástupci, tak zastoupenému
•    nejpozději druhý den po podání návrhu na vklad vyznačí katastr nemovitostí u předmětné nemovitosti plombu a vlastník či jiný oprávněný bude katastrálním úřadem informován
•    katastr nemovitostí bude zasílat informaci o vyznačené plombě:
•    písemně na adresu trvalého pobytu nebo elektronicky do datové schránky
•    na žádost též emailem nebo zprávou na mobilní telefon
•    prostřednictvím služby „sledování změn v katastru“
•    Vklad bude povolen po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace vlastníkovi či oprávněnému

Nová možnost zřízení tzv. služby sledování změn v katastru

•    každý vlastník či oprávněný z věcného práva z katastru nemovitostí může požádat o zřízení služby
•    žádost se podává prostřednictvím datové schránky nebo písemně s úředně ověřeným podpisem
•    katastrální úřad bude zasílat informaci o všech změnách týkajících se jeho nemovitostí
•    forma zasílání: elektronická pošta, datová schránka, textová zpráva nebo webová služba
•    poplatek: 200,- Kč za zpřístupnění pro vlastníka s méně než 20 nemovitostmi

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit